הקדמה שנייה לחלק שני – בדעת הרמב"ם על קדמות העולם

הנושא של קדמות העולם או חידושו הוא נושא מרכזי בחלק ב'. כאן ברצוני לכתוב הסתכלות כללית מאוד, כיוון שרבים הפרטים בעניין זה והם יכולים להקשות על ראיית התמונה הכללית.

להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת
פורסם בקטגוריה הקדמה שנייה לחלק שני - בדעת הרמב"ם על קדמות העולם | כתיבת תגובה

הקדמה ראשונה כללית לביאור על חלק שני של מורה נבוכים

המורה נבוכים מתחיל מחלק ב'. לכן כאן הקדים רבינו את יסודות המטאפיזיקה האריסטוטלית.
בשתי ההקדמות הכלליות למורה נגעתי בעניין של התוכן של חלק א'.
יש הכרח להקדים את זה לחלק ב' כדי לראות שלא עוסקים כאן בפילוסופיה טכנית אלא בהסתכלות עמוקה וחיה בעין הלב ובכח היסודי שכשהוא מפותח דיו הוא הנבואה, ובלי זה אם מתחילים מחלק ב' שיש בו עיסוק רק בפילוסופיה נשארים בחלק השכלתני שלה.
אבל מצד שני בניית המהלך עצמו מתחילה מחלק ב'.
להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הקדמה ראשונה לביאור על חלק שני של מורה נבוכים | תגובה אחת

הקדמה חמישית לביאור על מורה נבוכים – יחס הרמב"ם אל הגוף. השכל הפועל וספירת מלכות. תחיית המתים. קיום מצוות מעשיות. בחירה חופשית.

בהלכות יסודי התורה פרק ב' כתב הרמב"ם:

"ובמה יפרדו הצורות זו מזו והרי אינן גופין לפי שאינן שוין במציאותן אלא כל אחד מהן למטה ממעלתו של חבירו והוא מצוי מכחו זה למעלה מזה והכל נמצאים מכחו של הקדוש ברוך הוא וטובו וזהו שרמז שלמה בחכמתו ואמר כי גבוה מעל גבוה שומר.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הקדמה חמישית לביאור על מורה נבוכים - יחס הרמב"ם אל הגוף. השכל הפועל וספירת מלכות. תחיית המתים. קיום מצוות מעשיות | עם התגים , , , | כתיבת תגובה

הקדמה רביעית לביאור על מורה נבוכים. שמות משותפים – שכל

הקדמה חשובה וגדולה להרבה עניינים יסודיים במורה נבוכים שייכת לעניין של החילוק בין מוכרח המציאות לאפשרי המציאות, וביאור מה שכתב בחלק א' פרק נ"ז: "ידוע כי המציאות הוא מקרה קרה לנמצא ולזה הוא ענין נוסף על מהות הנמצא." למה כתב זאת שם ומה רוצה להכריח מזה.

יש בזה עומק פילוסופי והעניין דורש קצת התמצאות ביסודות הפילוסופיה האריסטוטלית, וכבר דנו אבן רושד והרלב"ג ואחרים בדברי אבן סינא שהוא המקור לזה והקשו עליו קושיות רבות, וגם החוקרים בני זמננו התקשו וכתבו בזה פירושים שונים.

לכן כתבתי את ההקדמה הזו באתר על פילוסופיה אריסטוטלית ברשימה 3, שם התבארה הסוגיא הפילוסופית בע"ה בבהירות ובלי ספקות וגמגום, וגם התבאר למה זה כל כך יסודי לשיטת הרמב"ם והוא מפתח חשוב וגדול לעניינים רבים, ובכללם הבנה חדשה בדברי הרמב"ם בתחילת יסודי התורה לגבי מה שהאל ממציא כל נמצא.

.

.

.

 

שמות משותפים
שמות משותפים הוא עניין יסודי בחלק הראשון של מורה נבוכים ויש להבין את עמקו.
.
מתוך מילות ההגיון מאת הרמב"ם, שער י"ג, עמ' כ"ו:
"והשמות בכל לשון יחלקו חלוקה הכרחית אל שלשה סוגים: אם נבדלים אם נרדפים ואם משותפים.
להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הקדמה רביעית לביאור על מורה נבוכים. שמות משותפים - שכל | כתיבת תגובה

הקדמה שלישית לביאור על מורה נבוכים. בשיטת המדברים – ניסים וטבע. כח הדמיון. גלות. אמיתת המדע האריסטוטלי.

הקדמה זו מיוסדת על שתי ההקדמות שלפני כן והיא המשך אחד איתן ולא תוכל להיות מובנת בלעדיהן.
להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הקדמה שלישית לביאור על מורה נבוכים. בשיטת המדברים - ניסים וטבע. כח הדמיון. גלות. אמיתת המדע האריסטוטלי. | כתיבת תגובה

הקדמה שנייה לביאור על מורה נבוכים

הנושא כאן מאוד עמוק וקשה לתפישה והוא כולו סוד במהותו העצמית ולא רק מצד שאינו נודע לבריות.  בביאור על סדר הפרקים אבאר כל פרט וכל ביטוי ואנסה לדייק ולדקדק היטב בקריאת לשון רבינו ובביאור ישר של תוכן דבריו באופן שיהיה ברור שאכן לזה התכוון רבינו.
אמנם מחמת עומק העניין יהיה מאוד קשה לתפוס אותו מתוך הפרטים והאריכות, לכן אני מנסה כאן לומר אותו באופן כללי וקצר ככל האפשר.
הקיצור והכלליות גורמים שאינני יכול כאן להימנע מחוסר דיוק ומהשארת קושיות חשובות לא פתורות ומאמירת דברים שבמבט שטחי נראה שאינם נובעים ביושר ואמת מלשון רבינו עצמו.
אני מבקש שהדברים לא יישפטו לפי הנכתב כאן אלא פי מה שיתבאר בתוך הביאור שם אעקוב בדייקנות אחר לשון רבינו ואיישב את הקושיות והסתירות לכאורה שנופלות בדברים והמעיין יראה שזהו יושר דברי אמת בכוונת רבינו.
.

.
* * *
.
.
בחלק א' מאריך המורה לבאר שאין לומר על הבורא שום תואר ושום יחס ושום דבר חיובי כלל, והוא נעלה מכל אמירה חיובית והדבר היחיד שאפשר לומר עליו הוא רק תארים שליליים, מה אינו. שהוא אינו גוף ואינו מתחלק ואין לו שום תיאור והגדרה וכל כיו"ב.
להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הקדמה שנייה לביאור על מורה נבוכים | עם התגים | כתיבת תגובה

הקדמה ראשונה לביאור על מורה נבוכים

הביאור על סדר לשונו של רבינו יתחיל מחלק ב' ואחר כך ג' ורק אחר כך אחזור לבאר את חלק א' עם כל פרטיו על סדר לשון רבינו. הטעם לזה יתבאר בהקדמות.
כל ארבעת ההקדמות הכלליות הן עניין אחד. מתבארים בהן מקצת עניינים כלליים בחלק א'.
יש בהן יסודות ומפתחות שאי אפשר כלל ללמוד את המורה בכל חלקיו בלי להבין אותם היטב. ומה שאכתוב על סדר לשון רבינו מיוסד על ההקדמות ולא יובן לאמיתו בלעדיהן.
לכן אני מבקש לא לדלג עליהן.
העניינים דקים והם שורשים, יש הכרח להבין אותם בדיוק נמרץ כי בשינוי קל כל מה שתלוי בשורש משתנה לכוונה רחוקה. אם הייתי מקצר וסומך על הלומד אפשר שהלומד לא היה מדייק או היה מסיע את הדברים לכוונתה אחרת לפי הקדמות שלו, ויש דרך ארוכה שהיא קצרה.
אני מבקש מחילה על כך שהאריכות מטריחה.
.
.
.

פרק א

שכל, רציונליות, מדע, עין הלב. האיחוד ביניהם.

מהו מעשה בראשית לפי הרמב"ם.

.

משנה חגיגה ב' א':
"אין דורשין בעריות בשלשה, ולא במעשה בראשית בשנים, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו."
ובפתיחת המורה כתב: "וזכרנו בהם שמעשה בראשית הוא חכמת הטבע, ומעשה מרכבה הוא חכמת האלהות." וכן כתב בפירוש המשניות על חגיגה שם ובעוד מקומות. "חכמת הטבע" היא ללא ספק תרגום למונח בערבית שהוא תרגום קבוע אצל מפרשי אריסטו הערבים למונח האריסטוטלי 'פיזיקה', ו'חכמת האלוהות' היא תרגום למונח בערבית שהוא תרגום קבוע למונח האריסטוטלי 'מטאפיזיקה'.
.
להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הקדמה ראשונה לביאור על מורה נבוכים - מעשה בראשית | 3 תגובות